WHITE NOISE

Photography | Tanya Olifirenko
Styling | Ju Li
Model | Sasha Molochniy
Fashion | Bogdan Kass, Nike

WHITE NOISE - Sasha Molochniy by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE WHITE NOISE - Sasha Molochniy by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE WHITE NOISE - Sasha Molochniy by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE WHITE NOISE - Sasha Molochniy by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE WHITE NOISE - Sasha Molochniy by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE WHITE NOISE - Sasha Molochniy by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE

Comments

comments