YOUNG and LAZY

Photography | Maria Merezhnikova
Styling | Maria Churkina + Evgeniya Risovanaya
MUAH | Tatiana Vorontsova
Models | Dmitry @ MP, Evan @ NEW MADISON, Diana @ F1MM

Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (1) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (3) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (5) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (2) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (12) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (9) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (10) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (8) Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (14)Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (6)Young and lazy by Maria Merezhnikova for CHASSEUR MAGAZINE (7)