Photography | Tanya Olifirenko
Styling | Juli
Mua | Alena Nyzhegorodtseva
Model | Elia @ STARSYSTEM
Fashion | Bogdan Kass, Topshop, Vans

 

Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE Elia by Tanya Olifirenko for CHASSEUR MAGAZINE