SECRET GARDEN

Photography | Chairit Prapai
Photography Assistants | Mibuchi Hisashi + Kei Terayama
Styling | Alexa Chen
Styling Assistant | Cintia Laina
Make Up | Yumi Noh
Hair | Terri Capon
Model | Martina B @ First Model Management
Fashion | Apujan, Mariana Jungmann, Youjia Jin, Gayeon Lee, The Model Traitor, Yifang Wan, Fanni Varga, Shao Yen

SECRET GARDEN by Chairit Prapai for CHASSEUR MAGAZINE SECRET GARDEN by Chairit Prapai for CHASSEUR MAGAZINE SECRET GARDEN by Chairit Prapai for CHASSEUR MAGAZINE SECRET GARDEN by Chairit Prapai for CHASSEUR MAGAZINE SECRET GARDEN by Chairit Prapai for CHASSEUR MAGAZINE SECRET GARDEN by Chairit Prapai for CHASSEUR MAGAZINE SECRET GARDEN by Chairit Prapai for CHASSEUR MAGAZINE

Comments

comments